Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

TUGITEENUSED

Sisukord

HEV-koordinaator

Heili Rohtla
Ruum A-303
heili.rohtla (at) noopk.ee
Tel (+372) 5355 5259

• Teavitab ja nõustab lapsevanemaid, õpetajaid tugisüsteemide osas;
• toetab õpetajat töös hariduslike erivajadustega õpilastega, teeb ettepanekud pedagoogiliseks tööks;
• juhendab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel ja õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmisel;
• jälgib ja hindab koostöös teiste spetsialistidega määratud tugimeetmete tõhusust;
• korraldab ja koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses ning selle väliselt;
• aitab vanemaid pöördumisel erialaspetsialistide ja koolivälise nõustamismeeskonna poole;
• haldab kooli HEV dokumentatsiooni.

Eripedagoogid

Kristi Evert
Moodulhoone
kristi.evert (at) noopk.ee

Tarvi Ree
Ruum A-202
tarvi.ree (at) noopk.ee

• Viivad läbi nii individuaal- kui rühmatunde, kus arendatakse õpilase tunnetustegevust (tajud, mälu, tähelepanu, mõtlemine), õpioskusi ja enesekontrolli. Arendatakse nii lugemis-, kirjutamis- kui arvutamisoskust;
• selgitavad välja õpiabitunde vajavad lapsed;
• nõustavad ja annavad soovitusi ja tagasisidet nii õpetajatele kui vanematele;
• jälgivad õpilaste arengut ja annavad tagasisidet töö tulemustest;
• teevad koostööd teiste õpiabi spetsialistidega.

Logopeed

Liisbet Kuzenko
Raamatukogu väike õppeklass
liisbet.kuzenko (at) noopk.ee

• Uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut;
• selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
• viib läbi logopeedilise õpiabi tunde, kus tegeleb kõnearenduse, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega;
• nõustab ja annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele;
• teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega.

Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla kõrvaldatud koolieelses eas. Vajadusel toimub lapsevanema nõustamine.  

Õpilasnõustaja

Lauriin Mein
Ruum A-220
lauriin.mein (at) noopk.ee
Tel (+372) 5553 4960

• nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt, abistades õpilast nt valikute ja otsuste tegemisel, aja planeerimisel, karjääri planeerimisel, eneseteadvuse kujunemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel ja enesehinnangu kujundamisel;
• lapse arengut ja heaolu mõjutavate tegurite hindamine ning hindamistulemuste analüüsimine;
• osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel suunab õpilase teiste spetsialistide poole;
• temaatiliste vestlusringide läbiviimine
õpilastega;
• nõustab kooli töötajaid ja lapsevanemaid lapse õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel õpilase isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

 

Sotsiaalpedagoog


Ruum A-219

Tel (+372) 5635 7170

• Selgitab klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja nende pered;
• jälgib ja kontrollib koostöös õpetajatega õpilaste õpiedukust, toimetulekut ja kooli kodukorra täitmist;
• jälgib koostöös klassijuhatajatega koolikohustuse täitmist;
• tegeleb käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga;
• lahendab konflikte, koolivägivalla-  ja kiusamisjuhtumeid;
• nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid;
• teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega (piirkonna lastekaitsetöötaja, noorsoopolitseinik), et luua toimiv võrgustik abivajava lapse toetamiseks;
• kujundab õpilase suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust.

 

Koolipsühholoog

Ülle Särg
Ruum A-302
ulle.sarg (at) noopk.ee
Tel (+372) 5434 0251

Vastuvõtt:
E 13:00-15:00
K 13:00-15:00
Külastusaeg tuleb eelnevalt kokku leppida!

• Toetab ja suunab õpilast õppimisega, emotsionaalsete probleemidega ning suhetega esile kerkinud probleemide lahendamisel;
• teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt;
• koostöös teiste tugispetsialistidega nõustab kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ja õpilase toetamiseks sobivate meetmete valikul;
• nõustab erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes.