Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

ÕPPENÕUKOGU

ÕPPENÕUKOGUD 2023/24 ÕPPEAASTAL

Õppenõukogu toimumise aeg Tegevus Vastutaja(d)
November 2023
1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, IÕK määramine.
2. II poolaasta üldtööplaani täpsustamine
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
Märts 2024
1. II trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte ja IÕK määramine.
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
Juuni 2024
1. III trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte
2. Täiendava õppetöö määramine, järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
3. Tunnustamise otsustamine.
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
Juuni 2024
1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsutamine.
2. Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.
3. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
August 2024
1. Täiendava õppetöö tulemused, õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine.
2. 2023-2024 õa õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. 2024/2025 õa üldtööplaani kinnitamine.
4. 2024/2025 õa õppenõukogu sekretäri valimine.
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees