Nõo Põhikooli koduleht

Add Your Heading Text Here

Digitaalsed õppevahendid loodusainetes

Nõo Põhikool sai ProgeTiigri programmi taotlusvoorust “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid” toetust projektile „Digitaalsete mõõtevahendite kasutamine Nõo Põhikooli loodusainete tundides“, et soetada loodusainete tundides kasutamiseks digitaalseid seadmeid. Projekti kogukulu on 9 794,40 eurot, millest 15% tuleb koolil katta omafinantseeringuga ning 85% rahastab Euroopa Sotsiaalfond, meede: Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid.
Projekti eesmärgiks on digitaalsete õppevahendite soetamine ja selle tulemusena
aktiivõppemeetodite ning uurimusliku õppe osakaalu suurendamine loodusainete õpetamisel ning lõimitud tundide läbiviimine. Samuti annab tehnilise pargi suurendamine võimaluse looduskallakuga huviringide läbiviimiseks ning üldpädevuste arendamiseks.
Hiljuti liitus Nõo Põhikool ettevõtliku kooli haridusprogrammiga, seega on soetatud
digivahendid ka heaks abivahendiks ettevõtlikkuspädevuse arendamisel. Projekt aitab kaasa kooli arengukava eesmärkide – projektõppe rakendamine eesmärgiga lõimida mitu ainevaldkonda ühte projekti – elluviimisel. Planeeritud on näiteks kohalike veekogude uurimine, õuesõpe pargis, erinevate näitajate uurimine klassiruumis (temperatuur, CO 2 , valguse intensiivsus…) jms tegevused.
Soetatud õppevahenditeks on erinevad digitaalsed andurid, mis on arvuti või
nutiseadmega ühendatavad ning programmeeritavad. Digitaalsete andurite kasutamine
võimaldab organiseerida praktilisemaid/huvitavamaid projektõppepäevi kõikides
kooliastmetes ning tõsta seeläbi õpilaste huvi looduse ning ümbritseva maailma vastu. Samuti tugevdab ühiste tegevuste planeerimine ainetevahelist interaktsiooni ning õpetajatevahelist koostööd.

Esimesed katsetused uute mõõtevahenditega on loodusainete tundides ka juba läbi viidud.

Kristina Sabre ja Mariliis Pahva,
Nõo Põhikooli loodusainete õpetajad